Msze Święte

W tygodniu:
6:30, 7:00, 18:00

W Niedziele i Święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

 Transmisje online 

Kancelaria parafialna

Wtorek, Środa: 
16:00 - 17:30

Czwartek, Sobota:
8:00 - 10:00

Spis treści

historia1

Historia parafii św. Judy Tadeusza nie jest długa. Swymi korzeniami sięga roku 1951, a z uwzględnieniem budowy kościoła 1936 roku. Dzieje zaś samych wiosek, które weszły w skład parafii sięgają czasu średniowiecza. Na temat ich przeszłości można znaleść wzmianki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w Monografii Opactwa Cystersów we wsi Mogile z 1867 r. Z tego samego roku pochodzi także książka pt. Obraz Życia i Zasług... Konstantego Hoszowskiego. Obie te publikacje dotyczą historii Opactwa mogilskiego. Zawierają jednak nieliczne wzmianki na temat Mogiły, Łęgu i Czyżyn. Źródłem jest książka Opactwo Mogilskie wydana w 1948 r. Treść publikacji nie w pełni odzwierciedla tło historyczne. Wprawdzie autor opiera się na powyższych opracowaniach, ale również wtrąca wiele wątków legendarnych. Inne źródło to Dzieje Krakowa t. 1 - 3 pod redakcją Jerzego Wyrozumskiego i Janiny Bieniarzówny, oraz opracowanie Jerzego Sulimskiego „Kraków w procesie przemian". Cennym źródłem są Akta Parafii Mogiła i Czyżyny znajdujące się w Archiwum Kurii Metropolitalnej. Bazą danych są dokumenty znajdujące się w Kancelarii parafii św. Judy Tadeusza. Do nich należą kronika parafialna i ogłoszenia parafialne. Cennym materiałem są dwie małe książeczki Stanisława Sudera, byłego parafianina wydane drukiem w Krakowie w 1993 r. p.t. „Czyżyny wieś moich wspomnień". Opisuje w niej Czyżyny jakie zapamiętał z lat swojej młodości. Następna to „Moja wiązanka", w której zawarł historię Czyżyn. Bardzo cennym materiałem, który posłużył mi w skrótowym opracowaniu jest praca magisterska ks. Jana Kuny obroniona na PAT w Krakowie.

Parafia św. Judy Tadeusza swoimi korzeniami tkwi w parafii mogilskiej. Ustalenie czasu powstania pierwszego kościoła parafialnego w Mogile jest obecnie dość trudne, ponieważ źródła podają różne informacje dotyczące pierwszej świątyni.

Akta parafii mogilskiej podają, za Monografią Opactwa, iż kościół istniał jeszcze przed przybyciem Cystersów. Wiadomo, że był na terenie tej parafii kościół w XIV w., który po wielu przebudowach przetrwał do dnia dzisiejszego.

W 1786 r. Klasztor oddał parafię wraz z dwiema wsiami biskupowi krakowskiemu, który powierzył ją księżom diecezjalnym. Akt ten został potwierdzony w 1819 r. Granica parafii po 1819 r. obejmowała: Mogiłę, Czyżyny oraz Łęg. W 1881 r. w granicach parafii znajdowały się te same wioski, jednak Łęg znajdował się tylko w połowie. Taki układ granic w zasadniczy sposób nie zmienił się do czasu utworzenia nowej parafii w drugiej poł. XX w.

W XIX w. Mogiła była włączona do dekanatu bolechowickiego. Po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce w 1925 r., kiedy diecezja krakowska została podniesiona do rangi archidiecezji, przeprowadzono również reformę jej organizacji kościelnej. Mogiła została wyłączona z Bolechowic i utworzono z niej nowy dekanat.

Postacią w dziejach Mogiły, o której warto wspomnieć był ks. prałat Wojciech Siedlecki proboszcz w latach 1895 - 1935. Największe jego zasługi przypadają na lata pierwszej wojny światowej. Mogiła, wraz z przyległymi miejscowościami, była zajęta przez wojsko austriackie. Austriacy wysiedlali ludność z domostw, wprowadzając na jej miejsce żołnierzy. Jednak nie wszyscy mieszkańcy opuścili swoje domostwa, a ci, którzy zostali, mieszkali wraz z żołnierzami. Wysiedlenie nie ominęło ks. Siedleckiego, który po opuszczeniu parafii zamieszkał u biskupa sufragana w Krakowie.

Ks. Siedlecki mimo że opuścił parafię, nie przestał się o nią troszczyć. Prowadził działalność duszpasterską bardziej lub mniej oficjalnie. Po powrocie z wysiedlenia nadal duszpasterzował aż do śmierci. Wraz z przybyciem kolejnego proboszcza (w 1935 r.) rozpoczął się nowy okres w dziejach parafii mogilskiej. Do parafii mogilskiej należały między innymi wsie: Czyżyny i Łęg.

Na przestrzeni dziejów nazwa tej miejscowość posiadała różną pisownię: Cyrzyny, Cerziny, Cerzyny, Cirin, Cirini, Czirin, Czirzini, Czisrini.

Właściciel tej wioski, przed osiedleniem się Cystersów w Mogile, nie jest znany. Historia wioski - podobnie jak wielu innych - zostawiła w niej wiele śladów. Np. w 1652 r. wybuchł pożar, a w czasie oswobadzania Krakowa z rąk szwedzkich przez Lubomirskiego, spowodowano w niej wiele zniszczeń, wywołanych przechodzeniem i gromadzeniem się wojsk na jej terenie.

16 czerwca 1787 r. na terenie wioski był witany ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. W 1899 r. została wybudowana prywatna lokalna kolej z Krakowa do Kocmyrzowa, która przebiegała przez Czyżyny (z odnogą do Mogiły). Oprócz ułatwienia mieszkańcom wiosek, które leżały na trasie linii kolejowej, dojazdu do Krakowa, miała ona również charakter strategiczny. Austriacy wybudowali wokół niej kilka fortów. Kolej ta istniała jeszcze w latach 70-siątych XX wieku, kiedy w okolicach przystanku kolejowego wybudowano rondo. W czasie pierwszej wojny światowej, Czyżyny były wysiedlone przez wojsko austriackie, podobnie jak Mogiła.

Podobnie jak sposób zapisu nazw Mogiła, Czyżyny, kształtował się na przestrzeni dziejów tych wiosek, tak i w wypadku Łęgu spotykamy się z wielością pisowni: Łąg, Łąk, Laong, Lang, Langa.

Łęg, w pow. krakowskim położony na lewym brzegu Wisły, był przysiółkiem do Czyżyn i należał do parafii Mogiła. W przeszłości wioska ta często zmieniała właścicieli. Należała do Opactwa w Mogile, była też wspólną własnością Mogiły i Opactwa w Koprzywnicy lub samej Koprzywnicy. W pierwszej połowie XVII w. wójtem w tej wsi był Tomasz Dolabella, słynny artysta włoski, który - za zasługi oddane Klasztorowi - dostał od opata Pawła Piaseckiego tę posadę dożywotnio. Natomiast w drugiej połowie XVII w. dwa przysiółki należące do tej miejscowości, Ogłęczyn i Głębinów, były własnością Frelichów. W tym samym wieku, miejscowość ta należała do parafii św. Mikołaja.

Wzmianki zachowane o tej wiosce z lat dwudziestych obecnego wieku wskazują na rozbicie Łęgu na dwie parafie. Większa część należała do parafii mogilskiej, natomiast ok. 30 domów należało do parafii św. Mikołaja w Krakowie. Ze względu na ten podział rozróżniano Łęg mogilski oraz Łęg mikołajski. Komplikowało to szczególnie sprawę grzebania zmarłych, ponieważ zarząd Krakowa nie zgadzał się na pogrzeby parafian z Łęgu, na cmentarzu miejskim argumentując, iż nie mieszkają oni na terenie miasta. W 1928 r. kie na prośbę parafii św. Mikołaja włączono sporny obszar do parafii św. Bartłomieja.

Łęg zajmował duży obszar, ale ludności było niewiele. Nie było dogodnych dróg dojazdowych. Wszystkie te czynniki powodowały odcięcie od innych wiosek. W roku 1941 Łęg został włączony do miasta Krakowa. Ze względu na rozbudowę miasta wybudowano na terenie Łęgu Elektrociepłownie o tej samej nazwie.

Pierwsza wzmianka o zamiarach utworzenia nowej parafii na terenie Mogiły pochodzi z 1913 r. Starania czynił ówczesny proboszcz ks. Siedlecki. Po roku 1925 powstaje wiele nowych parafii w Krakowie i jego okolicach ze względu na tworzenie się środowiska robotniczego, które potrzebowało duszpasterzy. Ze względu na te uwarunkowania abp Sapieha zadecydował o budowie nowego kościoła na terenie Mogiły, wokół którego miała powstać nowa struktura parafialna. Proces tworzenia nowej parafii był związany z przybyciem do Mogiły 15 VIII 1935 r. nowego proboszcza, ks. Józefa Zastawniaka. Otrzymał on ponownie od arcybiskupa polecenie wybudowania kościoła i utworzenia parafii. W jej skład miały wejść: Czyżyny, Łęg oraz Bieńczyce. Po wielu rozmowach księdza z ludźmi zdecydowano, że Bieńczyce nie będą należeć do nowej parafii. Świadom wielkich trudności po głębokim zastanowieniu się, Ks. Józef Zastawniak wybrał na patrona przyszłego kościoła i tworzącej się parafii Św. Judę Tadeusza. Odtąd zaczął się rozwijać wielki kult Tego Św. Apostoła. Systematycznie odprawiana Nowenna do św. Judy Tadeusza 28 każdego miesiąca gromadziła i nadal gromadzi wielu wiernych. Rodzice wybierali na patronów chrztu dla swoich dzieci imię „Tadeusz dla chłopców, a dla dziewczynek Tadea". Wiele podziękowań i próśb do Św. Judy z parafii, oraz z poza parafii świadczy o wielkim zaufaniu do Tego Patrona Św. Judy Tadeusza. Budowę rozpoczęto w lipcu 1936r. Aktu poświęcenia placu dokonał abp Adam Sapieha. Pasterkę w tym roku odprawiono już w części nowo budującego się kościoła. Od tego czasu życie parafialne zaczęło się koncentrować wokół budującego się kościoła. Budowę ukończono w stanie surowym jesienią 1939 r. Podczas wizytacji kanonicznej parafii Mogiła w 1942 r.abp Adam Sapieha poświęcił kościół.

Od tego momentu wokół budującego się kościoła gromadziło się życie parafialne oraz rozwijało, duszpasterstwo. W duszpasterstwie pomagali księdzu Zastawniakowi OO. Cystersi. W niedziele były odprawiane dwie Msze św., rano i wieczorem. Po południu, przed wieczorną Mszą św. śpiewano nieszpory. Nabożeństwa żałobne do 1951r. odbywały się w Mogile. Nabożeństwa majowe i czerwcowe odprawiano także w Czyżynach, nawet w czasie wojny. Udzielano chrztów i ślubów, odprawiano pogrzeby, dzieci uczące się w miejscowej szkole przystępowały do pierwszej komunii świętej. W 1942 r., w czasie wizytacji kanonicznej parafii mogilskiej, arcybiskup Sapieha odwiedził również kościół w Czyżynach, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania. Prowadzone były także osobne Księgi parafialne. W rezultacie Łęg i Czyżyny utworzyły osobną parafię choć nie miały swojego proboszcza, a dla Mogiły były tzw. placówką dojazdową.

 

Kontakt do księdza dyżurnego:

tel. 723-689-444

Nabożeństwa

I-szy Czwartek
Godzina Święta: 17:00 - 18:00

I-szy Piątek
Spowiedź Święta:
rano: 6:30 - 7:30
po południu: 16:00 - 18:30
Msze Święte:
6:30, 7:00, 17:00, 18:00

I-sza Sobota
Msza Święta w intencji Rodzin naszej parafii: 8:30

Nowenna do św. Judy Tadeusza
28-ego dnia każdego miesiąca: 18:00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: 18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17:00 - 18:00

Wieczory Uwielbienia
każda II Niedziela Miesiąca po Mszy o 18:00

IV Niedziela Miesiąca - Msza o 13:00
w intencji dzieci, które obchodzą roczek Chrztu Świętego

Nowenna do św. Rity
22-go dnia każdego miesiąca o 18:00

Poradnia dla narzeczonych

I i III wtorek miesiąca: 18:00 - 19:30

Zapisy: ftrodzinie.pl/dla-narzeczonych/

Więcej informacji...

Biblioteka parafialna

Czwartek: 17:00 - 18:00
Niedziela: 9:30 - 10:30

Konto parafii

Bank Pekao S.A. Kraków

97 1240 4588 1111 0000 5492 0365

Archiwum nagrań

Kliknij w obrazek,

aby przejść na stronę!

72ec90a19631ded06b28d295eb33249488d49070

Kontakt

ul. Wężyka 6
31-580 Kraków

tel. 012 647 94 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo juda

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 209

Wczoraj 167

W tym tygodniu 1114

W tym miesiącu 4957

Wszystkie odwiedziny 1324164

Do góry